SZKOLENIA dla RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN
na rok szkolny 2023/2024 (aktualizacja 12.08.2023)

Termin szkolenia należy uzgodnić z dyrektorem PODN.
Dla szkół i placówek w porozumieniu  nieodpłatne jest jedno szkolenie w roku, pozostałe szkolenia 30 zł od osoby lub 600 zł.
Dla pozostałych szkół i placówek 50 zł od osoby lub 1000 zł.

Załączniki:

FORMY DOSKONALENIA na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej.doc
Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej.pdf

TEMATYKA (3 godz. dydaktyczne)

PROWADZĄCY

1.      Nauczyciele w awansie zawodowym

Anna
Dzierżan

2.      Tworzenie programów nauczania w kształceniu zawodowym
3.      Programy innowacyjne – zasady tworzenia i wprowadzania w szkole
4.      Oczekiwania pracodawców a oczekiwania pracowników, czyli jakich pracowników potrzebuje współczesny rynek pracy?

 

Halina
Maras-Pawliszyn

5.      Jak tworzyć wizerunek szkoły w środowisku?
6.      Wszyscy jesteśmy nauczycielami języka polskiego w szkole
7.      Czytać to znaczy: poznawać, przeżywać, uczyć się. Sposoby promowania czytelnictwa

Małgorzata
Szeląg

8.      Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu
9.      Jak wspierać odporność psychiczną dzieci i młodzieży?
10.    Uważność w edukacji – jak wprowadzać w szkole?
11.    Szkolny program zdrowia psychicznego
12.    Promocja zdrowia w społeczności szkolnej
13.    Bezpieczeństwo psychiczne dzieci i młodzieży
14.    Jak wzmocnić kondycję psychospołeczną dzieci i młodzieży? - profilaktyka i programy rekomendowane
15.    Edukacja do zdrowia psychicznego w szkole (wsparcie społeczne, rozwijanie umiejętności życiowych, koncepcja psychologii pozytywnej i dobrostanu)
16.    Przedszkolna i szkolna edukacja zdrowotna
17.    Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży
18.    Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej
19.    Skuteczna profilaktyka w szkole
20.    Interwencja kryzysowa w szkole

     Joanna
      Baran

21.    Sztuka tworzenia dobrej współpracy z rodzicami drogą do sukcesu dziecka i satysfakcji zawodowej nauczyciela
22.    Agresja dziecięca w przedszkolu. Co warto wiedzieć i jak jej przeciwdziałać?
23.    Edukacja włączająca
24.    Kształtowanie postaw dzieci w wieku przedszkolnym, w tym postaw patriotycznych
25.    Metoda projektu w pracy z dzieckiem przedszkolnym
26.    Innowacja pedagogiczna
27.    Metody zuchowe w procesie działań wychowawczych w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
28.    Kreatywność czy aktywizacja? – przegląd metod  stosowanych w przedszkolu
29.    Obserwacja lekcji koleżeńskiej wzajemnym wspieraniem się nauczycieli w rozwoju
30.    Techniki plastyczne wykorzystywane w przedszkolu
31.    Matematyka na wesoło - propozycje zabaw
32.    Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
33.    Bezpieczeństwo w przedszkolu
34.    Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi
35.    Masy plastyczne inspiracją do bycia twórczym i nie tylko
36.    Asertywność w kontaktach z rodzicami przedszkolaków
37.    Zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa fizycznego. Ćwiczenia gimnastyczne profilaktyką wad postawy u dzieci
38.    Metody aktywizujące w pracy w przedszkolu
39.    Współpraca z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
40.    Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
41.    Jak pomóc dziecku panować nad emocjami?
42.    Dyscyplina w grupie oraz rozwój emocjonalny dziecka
43.    Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w przedszkolu – zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych i emocjonalnych, w tym komunikacyjnych – zadaniem doskonalącym kompetencje nauczyciela
44.    Cele edukacji ekologicznej w wieku przedszkolnym – uczymy ekologii poprzez zabawę
45.    Wzmacnianie roli środowiska rodzinnego w działaniach wychowawczych przedszkola
46.    Aktywizujące metody i formy pracy z dziećmi Przedszkolnymi wspomagające rozwój fizyczny
47.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu
48.    Wykorzystywanie narzędzi, zasobów cyfrowych oraz metod  kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne uwzględniając zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci

 

 

 

 

 

 

     Dorota
Błaszkiewicz

49.    Na czym polega fenomen fińskiego systemu edukacji? Co możemy zaadoptować w polskiej szkole?
50.    Jak prawidłowo udzielać informacji zwrotnej uczniowi i pracownikowi?

 

Krystyna
Błażewska

51.    Wspomaganie uczniów w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej – udzielane wsparcia uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
52.    Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela – „A to wielka umiejętność odpoczywać”
53.    Program profilaktyczny Golden Five - wspieranie osiągnięć szkolnych i rozwoju osobistego uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem
54.    Skuteczna komunikacja w klasie szkolnej
55.    Trudny uczeń, czyli jaki? – pozytywna dyscyplina w szkole
56.    Trudne relacje szkoła – rodzina - efektywna współpraca z rodzicami uczniów w sytuacjach problemowych
57.    Zarządzanie klasą – budowanie pozytywnej atmosfery, kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie
58.    Rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym – znaczenie mediacji rówieśniczych
59.    Nauczyciel, tutor, coach – narzędzia tutoringowe w szkole, czyli jak wzmacniać kompetencje uczniów
60.    Jak wzmacniać odporność psychiczną dzieci i młodzieży
61.    O depresji dzieci i młodzieży – definicja, symptomy, jak reagować

 

 

Aleksandra Bobrowska

62.    Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym jako przygotowanie do komunikacji w zinformatyzowanym społeczeństwie XXI wieku

Beata
Bryk

63.    Praktyczne metody i formy pracy z uczniami, które zachęcają do nauki
64.    Nauczyciel współorganizujący, jak współpracować z nauczycielem wiodącym?
65.    Projekty edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
66.    Klub gier planszowych – jako ciekawa forma zajęć pozalekcyjnych

 
Regina
Hadryś

67.    Nauczanie przyjazne dla mózgu – neurodydaktyka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
68.    Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie nabywania kompetencji językowych i komunikacyjnych

Justyna
Gembara

69.    Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów  na lekcjach matematyki
70.    Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość

 

Agnieszka
Grabas

71.    Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Dariusz
Jaśkiewicz

72. Wykorzystywanie narzędzi oceniania kształtującego w zdalnym nauczaniu
73. Innowacja pedagogiczna – od pomysłu do realizacji w życiu szkolnym

      

Beata
Kwiatoń-Czernik

74.     Jak wzmacniać umiejętności mówienia na lekcji języka obcego w celu podniesienia efektywności nauczania i uczenia się – analiza zasad neurodydaktycznych
w zestawieniu z technikami kształcenia sprawności mówienia

75.     Motywacja a osiągnięcia szkolne  -  jak pomóc uczniom odnaleźć zapał do nauki
i podnieść  jakość kształcenia – czyli nauka  bez nudy!

76.     Nearpod i inne narzędzia TIK jako pomoce przy podnoszeniu jakości edukacji uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów. Praktyczne przykłady aktywizacji ucznia

 

Bożena Maliszewska-Kozan

77.     Nadzór pedagogiczny w przedszkolu
78.     Zachowania trudne wśród dzieci w wieku przedszkolnym

Aneta Matląg-Konieczna

79.     Edukacja to relacja – kompetencje cyfrowe i medialne w kontekście rozwoju kompetencji personalnych i społecznych
80.     Mówić, by słuchano – słuchać, by mówiono; skuteczna komunikacja w kontekście zdrowych relacji

Barbara
Marchewa

81.    Współpraca nauczyciela z rodzicami
82.    Jak radzić sobie ze stresem?
83.    Wypalenie zawodowe nauczycieli

Teresa
Miś

84.    Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez kształcenie postaw społecznych  i patriotycznych uczniów podczas lekcji wychowawczych
85.    Indywidualizacja kształcenia podczas zdalnego nauczania
86.    Jak rozmawiać z rodzicami? Propozycje ciekawych wywiadówek
87.    Różne narzędzia w wychowaniu do wartości oraz w kształtowaniu postaw społecznych i patriotycznych uczniów
88.    Ocenianie kształtujące sposobem rozwijania samodzielności i kreatywności uczniów
89.    Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów w oparciu o nową podstawę programową i europejskie ramy kwalifikacji
90.    Innowacyjne metody i narzędzie w kształtowaniu kompetencji kluczowych i samokształceniu ucznia
91.    Budowanie dobrych relacji szkoły z rodzicami uczniów
92.    Jak pobudzić twórcze myślenie? – ćwiczenia rozwijające kreatywność i innowacyjność nauczycieli i uczniów

 

 
Lidia
Mucha

93.    Trening kreatywności – jak pobudzać mózg do twórczego myślenia?
94.    Efektywne sposoby integrowania zespołu klasowego – budowanie zespołu
95.    Jak mobilizować uczniów do aktywnego udziału w zajęciach? – dobre praktyki

 

Alina
Oczowińska

96.    Wpływ dysfunkcji w zespole nauczycieli i uczniów na efekty pracy
97.    Jak oceniać uczniów, aby wzmóc ich motywację do nauki i pracy?
98.    Prawa i obowiązki ucznia na tle zmieniającej się rzeczywistości szkolnej

 

Maria
Połomska-Wojtasik

99.    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dokumentacja, metody i formy pracy z dzieckiem i rodziną
100.  Alternatywne sposoby komunikacji – dialog z otoczeniem
101.  Tworzenie dokumentacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
102.  Metodyka pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim

 
Joanna
Pycia

103.  Metody coachingowe w pracy nauczycieli
104.   Innowacja pedagogiczna – jak uatrakcyjnić pracę szkoły?
105.   Programy Book Creator. Nearpod i Canva ułatwiające pracę na lekcjach

 
Joanna
Radziewicz

106.  Tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – krok po kroku
107.  Eksperyment, doświadczenie, obserwacja w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (biologia, przyroda, chemia, geografia, fizyka), matematyki i edukacji wczesnoszkolnej
108.   Platforma epodreczniki.pl (poziom podstawowy) – poznanie   i praktyczne wykorzystanie podstawowych funkcjonalności platformy
109.  Platforma epodreczniki.pl (poziom zaawansowany) - poznanie i praktyczne wykorzystanie podstawowych funkcjonalności platformy
110.  Białe tablice /Jamboard, Whiteboard.fi, Microsoft Whiteboard, Miro/ w edukacji zdalnej/ hybrydowej/stacjonarnej
111.  Trening kompetencji miękkich – ćwiczenia praktyczne

 Barbara
Rzeźniczak-Tkaczyńska

112.   Internet w pracy nauczyciela
113.   Otwarte zasoby edukacyjne
114.   Sztuka prezentacji (nie tylko w PowerPoint)

 
Krzysztof
Stępień

115.  Zmiana roli nauczyciela. Nauczyciel jako organizator procesu uczenia się
116.  Kształtowanie stałych sprawności w czynieniu dobra na rzecz edukacji ekologicznej uczniów. Rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne
117.  Bezpieczne poruszania się w sieci oraz krytyczna analiza informacji dostępnych w Internecie. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi, zasobów cyfrowych oraz metod i sposobów kształcenia
118.  Uczenie uczniów uczenia się
119.  Lekcje sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych w tym umiejętności podstawowych i przekrojowych oczekiwanych przez pracodawców

 

Iwona Szczepanowska

120.  Dokumentacja ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – WOPFU, IPET
121.  Zadania nauczycieli wynikające z realizacji podstawy programowe
122.  Kształtowanie umiejętności kluczowych ucznia – obowiązkiem szkoły na każdym etapie edukacyjnym
123.  Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z podstawą programową
124.  Monitorowanie realizacji podstawy programowej
125.  Praca z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych
126.  Mediacje rówieśnicze
127.  W kierunku efektywnej edukacji – wykorzystanie najnowszej wiedzy z nauk pedagogicznych w procesie edukacyjnym
128.  Uczenie się uczniów – najważniejszy cel dobrego nauczyciela
129.  Bezpieczeństwo w szkole/placówce
130.  Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów zgodnie z prawem oświatowym
131.  Ocenianie uczniów najtrudniejszym zadaniem nauczyciela - oceniam czy stawiam oceny?
132.  Ocena rozwojowa - ocena szkolna jako wsparcie rozwoju ucznia
133.  Indywidualizacja  procesu dydaktycznego w klasie odpowiedź na realizację edukacji włączającej
134.  Program nauczania – być autorem czy modyfikatorem
135.  Opiniowanie i dopuszczanie programów nauczania do użytku szkolnego (modyfikacja programów nauczania)
136.  Przepisy prawne ważne w pracy nauczycieli
137.  Edukacja uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej
138.  Odpowiedzialność etyczna i prawna nauczyciela
139.  Tworzenie pozytywnego klimatu edukacyjno-wychowawczego szkoły warunkiem efektywnej realizacji procesów uczenia się

 

 

 

 

 

Grażyna
Tetelmajer

 

140.  Jak budować karierę dziecka/ucznia od najmłodszych lat? – (nie)wykorzystanie możliwości uczniów SPE

Grażyna Tetelmajer,
 Beata Bryk

141.  Rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów
142.  Przygotowanie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem różnych aplikacji
143.  Komunikacja interpersonalna – klucz do budowania pozytywnych relacji

 

Jolanta
Turczyńska-Śpiewak

144.  Skuteczna współpraca z rodzicami, czyli jak wspierać rodziców w procesie wychowania uczniów?
145.  Doskonalenie nauczycieli w programie Erasmus Plus
146.  Od projektu do wydruku w Tinkercad, czyli jak projektować i drukować na drukarce 3D

 Zofia
Wietrzyk

147.  Roszczeniowy rodzic – jak sobie radzić?
148.  Współpraca z rodziną/rodzicem
149.  Uczeń w żałobie
150.  Asperger – wyzwanie dla nauczyciela
151.  Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych
152.  Dialog motywacyjny jako narzędzie do budowania relacji nauczyciel – uczeń
153.  Przeciwdziałanie zachowaniom problemowym uczniów w szkole
154.  Uczeń z zaburzeniami psychicznymi
155.  Tworzenie przyjaznej szkoły – przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci w świecie realnym  i internecie

 

Anna
Włodarczyk

156.  Terapia poprzez zabawę elementami sensoplastyki – wytwarzanie ekokosmetyków w ramach rozwijania umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w programie „Laboratoria przyszłości”

157.  Ekokosmetyki z domowego laboratorium, czyli „zrób to sam” w harmonii z naturą
158.  Szkoła promująca zero waste, czyli jak mniej śmiecić – ekonomicznie o ekologii
159.  Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 Priorytet 3 dla placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych – wspieranie beneficjentów programu ustanowionego przez MEiN
160.  Szkoła „zero waste” – rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach
161.  Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – rozwijanie umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie

 

 

Alicja
Wojtaszczyk

162.  Metody aktywizujące skutecznym sposobem na kształtowanie wiedzy i umiejętności w przedszkolu i szkole – praktyczne rozwiązania
163.  Możliwości i potrzeby edukacyjne dzieci podstawą planowania indywidualizacji na zajęciach
164.  Metoda projektu i eksperymentu w edukacji – jak uatrakcyjnić zajęcia w przedszkolu i klasach I-III
165.  Planowanie pracy nauczyciela z uwzględnieniem podstawy programowej i programów nauczania
166.  Ciekawa matematyka w przedszkolu i szkole ułatwiająca kształcenie wiedzy i umiejętności matematycznych – przykładowe rozwiązania
167.  Jak oceniać wiedzę i umiejętności ucznia nie stawiając mu stopnia
168.  Dziecko zdolne w przedszkolu i szkole – jak wspierać zdolności dzieci w praktyce
169.  Jak uczyć by uczniowie chcieli się uczyć – nowa jakość nauczycielskiej praktyki
170.  Rola wychowawcy i nauczyciela w tworzeniu wizerunku przedszkola i szkoły

 

 

 

 

Bogumiła
Zawadzka

171.  Prawo autorskie w praktyce szkolnej
172.  Ochrona danych osobowych w szkole
173.  Trening kreatywności – rozwijanie kreatywnego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów

 
Przemysław Ziółkowski

174.  Województwo opolskie jako teren wycieczek szkolnych

Henryk
Zug


Termin szkolenia należy uzgodnić z dyrektorem PODN.

Dla szkół i placówek w porozumieniu  nieodpłatne jest jedno szkolenie w roku, pozostałe szkolenia 30 zł od osoby lub 600 zł.

Dla pozostałych szkół i placówek 50 zł od osoby lub 1000 zł.

Załączniki:

Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej.doc

Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej.pdf