Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,

gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku realizuje działania grantowe pn. „Wsparcie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość” w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, który  jest realizowany przez ORE w partnerstwie z CIE w trybie nadzwyczajnym, ukierunkowanym na ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

Celem projektu jest:

  •  wsparcie kadr Ośrodka w zakresie przygotowania nauczycieli szkół i przedszkoli do prowadzenia edukacji zdalnej,
  •  wsparcie nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji w formie zdalnej z dziećmi/uczniami,
  •  przygotowanie kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Szkolenia zrealizowane zostaną zgodnie z Ramowym programem szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej. Uczestnicy grantu korzystają ze szkoleń realizowanych w formie zdalnej lub częściowo zdalnej z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ORE oraz własnych zasobów PODN.

Działania szkoleniowe i konsultacyjno-doradcze skierowane do nauczycieli będą realizowane przez kadrę PODN – doradców metodycznych, konsultantów oraz ekspertów zewnętrznych.  Uczestnikami szkoleń i doradztwa będą nauczyciele szkół/przedszkoli zarówno publicznych, jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, na wszystkich etapach kształcenia. Działania doskonalące obejmują cykl szkoleń dla nauczycieli szkół i przedszkoli obejmujący poznanie metodyki oraz najczęściej stosowanych narzędzi w kształceniu na odległość.

W projekcie uczestniczą: kadra PODN oraz  nauczyciele i nauczycielki ze szkół i przedszkoli województwa opolskiego. Trwają szkolenia z ekspertami zewnętrznymi, które odbywają się w formie zdalnej. W szkoleniach organizowanych przez ORE na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej uczestniczy lider projektu – konsultant PODN.

Zapraszamy do udziału w projekcie nauczycieli województwa opolskiego.

SPRZĘT DLA PODN

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW